Voor 16:00 besteld – morgen in huis*

Vanaf €50,- gratis verzending. 30 dagen retourtermijn.

Neem contact op via 06 – 338 477 21

Algemene voorwaarden

In deze algemene reparatie voorwaarden wordt verstaan onder:
Reparateur: Het Gsm paradijs Goes
Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een reparatieverzoek neerlegt bij Reparateur.
Opdracht: Alle verzoeken, schriftelijk of langs elektronische weg, gedaan door Klant en aanvaard door Reparateur.
Toestel: Mobiele telefoon, tablet. Accessoires: Batterijen, opladers, geheugenkaarten en ander toebehoren aan toestel.
Externe Technische Dienst: Reparatie- en/of servicebedrijf dat buiten de invloed sfeer van Reparateur ligt.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Reparateur betreffende reparatie van consumentenelektronica
2.2 Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Reparateur zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

2: Aanmelden van reparaties
2.1 Het aanmelden van reparaties kan via het daarvoor bestemde formulier in de winkel, dit       wordt samen gedaan met de verkoper.
2.2  Indien de klant de gevraagde gegevens niet juist of volledig aanlevert, heeft Reparateur het recht de aanmelding niet in behandeling te nemen.

3:Onderzoek en Reparatie
3.1 Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klacht(en) zoals door de klant zijn omschreven. Indien geen of geen duidelijke omschrijving van de klacht(en) aanwezig is, wordt de klant gebeld en op de hoogte gebracht. Als er akkoord wordt gegeven voor vervangen van de andere klacht wordt dit ook gerepareerd.
3.2 Als blijkt dat de door Reparateur vastgestelde storing niet is opgegeven door de klant dan zal Reparateur Klant eerst voorzien van een prijsopgave, tenzij anders overeengekomen.
3.3  Pas nadat Klant zich akkoord heeft verklaard met de prijsopgave zal Reparateur overgaan tot reparatie.
3.4 Indien Klant niet akkoord gaat met de prijsopgave dan is Reparateur gerechtigd het product tegen onderzoekskosten aan Klant te retourneren.
3.5  Het niet binnen  2 week  na dagtekening reageren door Klant op de prijsopgave kan door Reparateur worden gezien als het doen van afstand van het recht op het product.
3.6 Als door Reparateur geconstateerd wordt dat het product onherstelbaar is beschadigd en niet valt onder enige garantieregeling, dan is Reparateur gerechtigd het product tegen onderzoekskosten aan Klant te retourneren.

4 : Kwaliteit
4.1  Er wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, alternatieve onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen.

5 : Garantie
5.1  Voor het bepalen van de garantievoorwaarden van het product wordt verwezen naar de garantievoorwaarden van de fabrikant, de wet, dan wel de aanvullende garantievoorwaarden van de verkoper.
5.2  Reparateur geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van 3 maanden op de reparatie voor zover de nieuwe klacht aan Reparateur verwijtbaar is. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan Klant. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water-, val schade of vochtschade, wordt geen garantie gegeven.
5.3 Wanneer binnen negentig (90) dagen na afgifte van het gerepareerde product de klachten, die door de klant in eerste instantie genoemd en/of omschreven zijn, terugkeren, geeft Reparateur een prijsopgave voor een nieuwe reparatie.

6: Overmacht
6.1 Reparateur is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt
6.2  Reparateur is niet verantwoordelijk voor de schade aan de apparatuur voortkomend uit overmacht situaties waaronder wordt verstaan situaties zoals brand, overstroming, noodweer, aardbeving, inbraak, lekkage en dergelijke.

7: Aansprakelijkheid
7.1 Reparateur is aansprakelijk voor schade aan het product veroorzaakt door Reparateur. Reparateur is tevens aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het verlies van het product tijdens het reparatieproces , tenzij anders is overeengekomen. Reparateur is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.
7.2 De maximale aansprakelijkheid van Reparateur is beperkt tot de dagwaarde van het product in kwestie, met een maximum van €350,00. Reparateur is gerechtigd de klant een vervangend product te sturen in plaats van een vergoeding uit te keren
7.3 Het is niet mogelijk om de reparateur aansprakelijk te stellen voor defecten die voor de reparatie mogelijk al aanwezig zijn geweest bij het toestel. Werknemers zijn niet vereist om bij inname van het toestel naar alle mogelijke defecten te vragen, of hierop te testen.

8: Data
8.1 Reparateur behoudt zich het recht voor om geleverde GSM- apparatuur (mobiele telefoons) naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen terug te zetten. Dit kan voor apparaten met zich meebrengen dat data verloren gaat.
8.2 Reparateur is in geen geval aansprakelijk voor het verlies of verwisseling van datagegevens.
8.3 Klant dient, voor dat hij het toestel ter reparatie instuurt, gevoelige data van het toestel en geheugenkaart te verwijderen.

9 : Garantie
9.1 Toestellen die worden aangeboden zonder IMEI sticker of met een afwijkende IMEI sticker ten opzichte van het in het toestel geprogrammeerde IMEI nummer, worden door Reparateur niet onder garantie afgehandeld.
9.2 In het geval er aan mobiele telefoons door derden, niet-geautoriseerde reparateurs, is gewerkt vervalt de 3 maanden garantie.
9.3 In bovenstaande gevallen wordt het toestel aan Klant geretourneerd. Reparateur is gerechtigd de gemaakte behandeling en onderzoek-  bij Klant in rekening te brengen.

10 : Accessoires en SIM kaarten
10.1 Accessoires dienen alleen meegegeven te worden indien dit relevant is gezien de opgegeven klacht. Per aanmelding moet duidelijk worden aangegeven welke accessoires worden mee gegeven. Indien de accessoires niet worden aangegeven, kan Reparateur niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van deze accessoires en of beschadiging.
10.2 Evenals overige accessoires, dienen ook geheugenkaarten alleen met het toestel mee te worden gegeven indien dit relevant is gezien de opgegeven klacht. Reparateur is niet aansprakelijk voor verlies van data op de geheugenkaart.
10.3 Het mee geven van simkaarten is niet wenselijk en geschiedt volledig op eigen risico. Reparateur is niet aansprakelijk voor het verlies, misbruik en/ of beschadiging van mee gegeven simkaarten.

Op alle bestellingen vanaf €50,-

Altijd eenvoudig geregeld

Voor 16:00 besteld - morgen in huis*

iDeal / MasterCard / Visa

Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we u helpen?